Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że administratorem danych jest: Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867-15-37-607, REGON: 830016174.
2. Wszelkich informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mhmt.pl
3. Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

źródła: szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail), informacja telefoniczna, zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna,
cele: realizacja zamówień – usług – dostawa towarów, realizacja działań o charakterze sprzedażowym – marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności,
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.

5. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.
6. Staramy się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. działania takie jak: szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwo, szyfrowanie treści, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte.
7. Polityka retencji danych – dane będą przechowywane w czasie niezbędnym w związku:

realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
działalnością marketingową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

8. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
10. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. uczestnictwa w szkoleniach/kursach/konkursach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

13. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu za pomocą plików typu Cookies

Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak liczba wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści oraz numer IP komputera. Administrator danych nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkowników i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników.
Administrator danych wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług. Ponadto Administrator danych informuje, iż pliki typu cookies zostały szczegółowo omówione w Polityce Plików Cookies.

UWAGA MONITORING WIZYJNY!

Informujemy, że na terenie Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzeg z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 27, funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Wchodząc na teren obiektu Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych użytkowników obiektu pozyskanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27
2) Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody.
3) Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych w zakresie udzielonej zgody będą osoby upoważnione przez Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z zasadami bezpieczeństwa na terenie Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu.
4) Pani/Pan dane osobowe powierzone zostaną firmie administrującej monitoringiem oraz firmie świadczącej usługo ochrony fizycznej.
5) Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji tj. 30 dni.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznaj Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i nie podania danych osobowych, wejście na teren Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu nie będzie możliwe.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu.
11) W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu
ul. Sandomierska 27 za pośrednictwem poczty e-mail: iod@mhmt.pl, bądź drogą pocztową na wskazany powyżej adres administratora.