facebook twitter

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi ochrony fizycznej stałej i doraźnej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, monitorowania systemu kamer CCTV, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy”.

Do pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia oferty

SIWZ
Załącznik nr 1 SIWZ wzór oferty
Załącznik nr 2 do umowy – Instrukcja konwojowa
Załącznik nr 2 SIWZ – projekt umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz zrealizowanych zamówień
Załącznik nr 8 do SIWZ wykaz osób które będą wykonywać zamówienia
Zał. nr 1 do umowy umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 1 do Instrukcji konwojowej – Zlecenie konwoju
Załącznik nr 2 do Instrukcji konwojowej – Karta konwoju
Załącznik nr 3 do Instrukcji konwojowej – Wykaz konwojentów
Załącznik nr 4 do Instrukcji konwojowej – Rozliczenie kilometrów

Modyfikacja dokumentów do przetargu

SIWZ modyfikacja
Zał. nr 2 SIWZ – projekt umowy – po modyfikacji
Załącznik nr 1 do Instrukcji konwojowej – Zlecenie konwoju – po modyfikacji
Załącznik nr 2 do Instrukcji konwojowej – Karta konwoju  -po modyfikacji
Załącznik nr 3 do Instrukcji konwojowej – Wykaz konwojentów – po modyfikacji
Załącznik nr 4 do Instrukcji konwojowej -Rozliczenie kilometrów – po modyfikacji
Załącznik nr 5 do Instrukcji konwojowej – Potwierdzenie konwoju

Skip to content