Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.

 

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 2009.11.23 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.10.4 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.25 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku z problemami strony internetowej prosimy o kontaktOsobą kontaktową jest Andrzej Kaczorowski andrzej.kaczorowski@mhmt.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu + 48 15 823 79 99. Tą sama drogą  można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
ul. Sandomierska 27
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 15 823 79 99
e-mail:  mhmt@onet.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza migowego.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg (siedziba główna –  zamek Tarnowskich w Dzikowie) 

e-mail: mhmt@onet.pl, tel. 15 823 79 99

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega mieści się przy ulicy Sandomierskiej 27 na terenie parkowo-zamkowym. Droga do Muzeum prowadzi przez bramę, przy której po prawej stronie znajduje się niewielki budynek kordegardy, a po lewej okazały zespół budynków dawnej Ujeżdżalni i Powozowni. Dalej na wprost przechodzimy przez ceglany mostek i wzdłuż owalnego gazonu, brukowaną dróżką, zbliżamy się do zamku Tarnowskich w Dzikowie/ Tarnobrzegu, siedziby głównej Muzeum.

Przed zamkiem znajduje się dziedziniec wyłożony kostką granitową. Wejście do Muzeum znajduje się pośrodku korpusu głównego zamku pod wieżą zegarową, do której prowadzą trzy schodki. Dla osób niepełnosprawnych na wózkach rozkłada się specjalne szyny. Przez dwuskrzydłowe drzwi wchodzi się do hallu z kasą biletową znajdującą się po lewej stronie. Po prawej stronie hallu znajduje się winda, którą można dotrzeć na kondygnacje z ekspozycjami. Poszczególne pomieszczenia pozbawione są progów, za wyjątkiem biblioteki zamkowej, gdzie umieszczone są pochylnie. Do dwóch pomieszczeń na piętrze (Gotowalni Hrabiny i Archiwum) prowadzi kilka schodków i w związku z tym brak jest możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim.

W piwnicach zamku znajdują się toalety dla zwiedzających i jedna toaleta dla niepełnosprawnych. W piwnicach znajdują się indywidualne zamykane szafki na torby, plecaki.

Przejścia pomiędzy salami i korytarze mają odpowiednią szerokość do sprawnego poruszania się pomiędzy salami ekspozycyjnymi.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych w pobliżu bramy wjazdowej.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

 

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, ul. St. Pawłowskiego 14, 39-400 Tarnobrzeg (spichlerz)

tel. 15 823 72 03

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego zlokalizowane jest przy ul. St. Pawłowskiego 14, w otoczeniu osiedla domków szeregowych. Dojazd od ul. Wiejskiej. Budynek Muzeum mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym spichlerzu dworskim. Otoczony jest ogrodzeniem, w którym znajduje się brama wjazdowa oraz furtka z progiem. Wejście do Muzeum prowadzi przez środkowa arkadę z progiem.

W budynku Muzeum znajdują się trzy kondygnacje z ekspozycjami. Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach oraz z niepełnosprawnością ruchową (brak windy i schodołazu).

Dla osób zainteresowanych ekspozycją zlokalizowaną w otoczeniu budynku Muzeum – skansenem z urządzeniami górniczymi, możliwy jest dostęp dla osób poruszających się na wózkach.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.